Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 8 Swadhyay (ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 1 એકમ 8 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય)

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 8 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 8 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 8 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 8 Swadhyay. ધોરણ 6 સેમ 1 હિન્દી વિષયના એકમ 8 નું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વાંચી અને લખી શકશો. ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 1 એકમ 8 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય.

कक्षा : 6

विषय : हिन्दी

एकम : 8. राजा का हिस्सा

सत्र : प्रथम

अभ्यास

प्रश्न 1. निम्नलिखित संवाद किसने, किससे कहा? और क्यों?

(1) “भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है?”

उत्तर : यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी।

(2) “जो कहना है, मेरे साथ चलते-चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो?”

उत्तर : यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था।

(3) “भले आदमी ! इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी।”

उत्तर : यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुती हुई थी ।

(4) “ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है।”

उत्तर : यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा।

(5) “नहीं, महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें।”

उत्तर : यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था।

प्रश्न 2. पढ़िए और चर्चा कीजिए :

जब कोई आधा वर्ण एक वर्ण के साथ मिलता है, तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं।

(1) लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं।

(सयुक्ताक्षर द्य = द् + य = विद्यालय)

(2) भिखारी द्वार पर खड़ा था।

(संयुक्ताक्षरः द्व- द् + व = द्वार)

(3) यहाँ शुद्ध घी मिलता है।

(संयुक्ताक्षरः द्ध – द् + ध शुद्ध)

(4) अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिह्न है।

(संयुक्ताक्षरः ह्र = ह् + न= चिह्न)

(5) एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था।

(संयुक्ताक्षर: ह्म = ह् + म = ब्राह्मण)

(6) बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था।

(संयुक्ताक्षर: द्द = द् + द= उद्देश्य)

प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) किसान खेती के लिए किन-किन साधनों का उपयोग करते हैं? चर्चा कीजिए।

उत्तर : किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रेक्टर, कुदाल, फावड़ा, हँसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं।

(2) किसान खेती करके कौन-कौन-सी फसलें पैदा करते हैं?

उत्तर : किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है।

(3) आपके गाँव के आसपास में कौन-सी फसलें ज्यादा पैदा होती हैं?

उत्तर : मेरे गाँव के आसपास में रबी की फसल ज्यादा होती है। इस फसल में गेहूँ, जौ, चना और सरसों पैदा होते हैं।

(4) किसान हमें किस प्रकार उपयोगी हैं?

उत्तर : किसान की मुख्य उपयोगिता गाँव में होनेवाली खेती में हैं। खेती करके वे तरह-तरह के अनाज और सब्जियाँ पैदा करते हैं। किसान मूँगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियाँ आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती हैं।

(5) क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि ‘हाँ’ तो क्यों, ‘नहीं’ तो क्यों ?

उत्तर : ‘हाँ’, मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनने से अनेक लाभ हैं। गाँव की हवा शुद्ध होती है। पीने के लिए कुएँ या नलकूप का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताजी सब्जियाँ खाने को मिलती हैं। अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता। अपनी पालतू गाय-भैंस का ताजा दूध पीने को मिलता है। अब तो गाँव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गाँव में बिजली भी आ गई है। इसलिए अब गाँवों में पहले जैसी असुविधाएँ नहीं हैं। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है।

(6) आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटरगाड़ी में? क्यों?

उत्तर : यों तो मोटरगाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनकी आपूर्ति पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटरगाड़ियों की दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मजेदार, सस्ती और सुरक्षित है। अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा।

(7) ‘पशु हमारे मित्र हैं।’ – इस विषय पर चर्चा कीजिए ।

उत्तर :

(अनिल, सुनील, साहिल और हर्षिल नामके लड़के बगीचे में बैठे हैं, ‘पशु हमारे मित्र हैं।’ इस विषय में उनमें चर्चा हो रही है।)

अनिल : इस बार मैं गाँव में गया तो पीने को गाय का ताजा दूध मिला। वाह! क्या स्वाद था उसका!

सुनील : अरे, मेरी दादी तो गाँव से गाय का ताजा घी भेजती है। हमारे घर में तो उसीका उपयोग होता है।

हर्षिल : मेरे दादाजी भी गाँव से भैंस के दूध का मावा भेजते हैं। उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं।

साहिल : हमारे गाँव में मेरे अंकल रहते हैं। उनके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है। गाँव जाता हूँ तो जीभर घोड़े की सवारी करता  हूँ। अंकल ने एक कुत्ता भी पाला है। उसने एक बार चोरों को भगा दिया था और घर में चोरी नहीं होने दी।

अनिल : हमारे घर में बैलों की जोड़ी है। दादाजी ने उनके नाम हीरा-मोती रखे हैं। दादाजी कहते हैं कि ये बैल तो हमारे सच्चे साथी हैं।

सुनील : सचमुच, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमारे मित्र हैं।

स्वाध्याय

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा?

उत्तर : राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गाँव के निकट पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है।

(2) राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा?

उत्तर : राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो ? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है?

(3) किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी?

उत्तर : किसान के दो बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी।

(4) राजा भोज के दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ?

उत्तर : किसान को राजा भोज के दो बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था, उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे।

(5) किसान शर्मिंदा क्यों हो गया?

उत्तर : किसान को पता नहीं था कि अपने दो बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है, वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज हैं। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया।

(6) किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए?

उत्तर : किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है। इसलिए आप इनका स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया। इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया।

(7) राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए?

उत्तर : किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर के उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते-चलते कहें। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए।

प्रश्न 2. राजा भोज के बारे में पाँच-छः वाक्य लिखिए |

उत्तर : राजा भोज धारानगरी के राजा थे। वे विद्याप्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजा-वत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं।

प्रश्न 3. सही जोड़े मिलाइए :

मुहावरे = अर्थ

(1) आँख खुलना = (1) बहुत प्रिय होना

(2) आँख लगना = (2) क्रोध करना

(3) आँख चुराना = (3) प्रसन्न होना

(4) आँख दिखाना = (4) एकदम से सो जाना

(5) आँखों का तारा होना = (5) सही बात का ज्ञान होना

(6) आँखों में चमक आना = (6) सही बात से टल जाना

उत्तर :

(1) आँख खुलना = सही बात का ज्ञान होना

(2) आँख लगना = एकदम से सो जाना

(3) आँख चुराना = सही बात से टल जाना

(4) आँख दिखाना = क्रोध करना

(5) आँखों का तारा होना = बहुत प्रिय होना

(6) आँखों में चमक आना = प्रसन्न होना

प्रश्न 4. उपर्युक्त मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए :

उत्तर :

(1) आँख खुलना

उत्तर : व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठजी की आँख खुल गई।

(2) आँख लगना

उत्तर : बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई।

(3) आंख चुराना

उत्तर : कुछ कारण जरूर है, इसलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है।

(4) आँख दिखाना

उत्तर : जरा-सी गलती होने पर ही आप मुझे आँखें दिखाने लगे।

(5) आंखों का तारा होना

उत्तर : उदय अपने माता-पिता की आंखों का तारा है।

(6) आँखों में चमक आना

उत्तर : प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आँखों में चमक आ गई।

प्रश्न 5. निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए :

एक, प्रजा-वत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा, मेहनती

(1) एक

वाक्य : किसान के पास एक बैल था।

(2) प्रजा-वत्सल

वाक्य : आदर्श राजा प्रजा-वत्सल होता है।

(3) बड़ा

वाक्य : रोमिल साहिल का बड़ा भाई है।

(4) होनहार

वाक्य : सचमुच, तुम होनहार लड़के हो।

(5) मीठा

वाक्य : कोयल का स्वर मीठा होता है।

(6) मेहनती

वाक्य : भारत के किसान मेहनती हैं।

प्रश्न 6. नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए :

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 8 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 8 Swadhyay

उत्तर : इस चित्र में एक समृद्ध गाँव का दृश्य है। गाँव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर हैं। गाँव में एक मंदिर है। उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गाँव के बाहर एक पक्का कुआँ है। कुएँ से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गाँव में जाने का रास्ता साफ-सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गाँव में जा रहे हैं।

चित्र में एक ओर गाँव से लगे हुए खेत हैं। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही हैं। पौधों पर बालियाँ हैं। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हसिया है। खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गाँव सचमुच सुंदर है।

प्रश्न 7. (अ) निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए :

राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, “भले आदमी ! तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है?”

उत्तर : ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, “ભલા માણસ ! તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે, ક્યાંય સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે?”

प्रश्न 7. (ब) बक्से में जो शब्दकार्ड हैं, उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए।

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 8 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 8 Swadhyay

उत्तर : किसान, खेत, प्रजा, प्रसन्न, फसल, बैल, राजा, स्त्री ।

Also Read :

ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 1 એકમ 7 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય