Class 6 Science Chapter 3 Swadhyay (ધોરણ 6 વિજ્ઞાન પાઠ 3 સ્વાધ્યાય)

Class 6 Science Chapter 3 Swadhyay
Class 6 Science Chapter 3 Swadhyay

Class 6 Science Chapter 3 Swadhyay

Class 6 Science Chapter 3 Swadhyay. ધોરણ 6 વિજ્ઞાન વિષયના એકમ 3 નું સ્વાધ્યાય વાંચી અને લખી શકશો. ધોરણ 6 વિજ્ઞાન પાઠ 3 સ્વાધ્યાય.

ધોરણ : 6

વિષય : વિજ્ઞાન

એકમ : 3 રેસાથી કાપડ સુધી

સત્ર : પ્રથમ

સ્વાધ્યાય

પ્રશ્ન 1. નીચેના રેસાઓને કુદરતી રેસા અને સિન્થેટિક રેસામાં વર્ગીકૃત કરો :

નાયલૉન, ઊન, સૂતર, રેશમ, પૉલિએસ્ટર, શણ.

ઉત્તર :

કુદરતી રેસા : ઊન, સૂતર, રેશમ, શણ

સિન્થેટિક રેસા : નાયલૉન, પૉલિએસ્ટર

પ્રશ્ન 2. નીચેના વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે કહો :

(a) તાંતણા રેશમમાંથી બનાવાય છે.

ઉત્તર : ખોટું

(b) કાંતવું એ રેસા બનાવવાની ક્રિયા છે.

ઉત્તર : ખોટું

(c) નાળિયેરનું બહારનું આવરણ એ શણ છે.

ઉત્તર : ખોટું

(d) કપાસમાંથી બીજ દૂર કરવાની ક્રિયાને પીંજણ કહે છે.

ઉત્તર : ખરું

(e) તાંતણાના વણાટથી કાપડ બને છે.

ઉત્તર : ખરું

(f) વનસ્પતિના પ્રકાંડમાંથી રેશમના રેસા મેળવાય છે.

ઉત્તર : ખોટું

(g) પૉલિએસ્ટર એ કુદરતી રેસા છે.

ઉત્તર : ખોટું

પ્રશ્ન 3. ખાલી જગ્યા પૂરો :

(a) વનસ્પતિના રેસા………..અને…………માંથી મેળવવામાં આવે છે.

ઉત્તર : કપાસના છોડ, શણના છોડ

(b) …………અને…………..પ્રાણિજ રેસા છે.

ઉત્તર : રેશમ, ઊન

પ્રશ્ન 4. કપાસ અને શણને વનસ્પતિના કયા ભાગમાંથી મેળવવામાં આવે છે?

ઉત્તર : કપાસને કપાસના છોડના ફળમાંથી મેળવવામાં આવે છે. શણને શણના છોડના પ્રકાંડમાંથી મેળવવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન 5. નાળિયેરના રેસામાંથી બનતી કોઈ બે વસ્તુનાં નામ આપો.

ઉત્તર : કાથીના દોરડાં, પગલુછણિયાં, ચટ્ટાઈ વગેરે છે.

પ્રશ્ન 6. રેસામાંથી તાંતણા બનાવવાની પ્રક્રિયા વર્ણવો.

ઉત્તર : રેસામાંથી તાંતણા બનાવવાની પ્રક્રિયાને કાંતવું કહે છે. કાપડ બનાવવાની પ્રક્રિયાનો આ પ્રથમ તબક્કો છે. રૂના જથ્થામાંથી રેસાઓને બહાર ખેંચી તેને વળ ચડાવવામાં આવે છે, જેથી રેસાઓ જોડાઈને તાંતણા બને છે. કાંતવા માટે વપરાતું સાદું સાધન હાથ ધરી છે, જેને તકલી પણ કહે છે. હાથથી કાંતવા માટે વપરાતું અન્ય એક સાધન ચરખો છે. કાપડની મિલોમાં આ ક્રિયા મશીનો વડે થાય છે.

Also Read :