Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 5 Swadhyay (ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 2 એકમ 5 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય)

Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 5 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 5 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 5 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 5 Swadhyay. ધોરણ 6 સેમ 2 હિન્દી વિષયના એકમ 5 નું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વાંચી અને લખી શકશો. ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 2 એકમ 5 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય.

कक्षा : 6

विषय : हिन्दी

एकम : 5. जय विज्ञान की

सत्र : द्वितीय

अभ्यास

प्रश्न 1. टेपरिकार्डर या सी.डी. के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए :

उत्तर : बढ़िया टेपरिकार्डर या सी.डी. प्लेयर पर ध्यान से काव्य सुने और सभी छात्र उसका लयताल बद्ध गान करें।

प्रश्न 2. क्या होता? बताइए :

(1) यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो…

उत्तर : यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लेंडिंग फोन अथवा पी.सी.ओ. के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहाँ और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती।

(2) यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो…

उत्तर : यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है, वह नहीं होती।

(3) यदि कम्प्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो…

उत्तर : यदि कम्प्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं, वह संभव न होती।

प्रश्न 3. दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रासवाले शब्दों की रचना कीजिए :

उदाहरण :

लिखावट : रुकावट, सजावट

उत्तर : (1) नौकरानी : देवरानी, सेठानी, जेठानी

(2) आर्थिक : धार्मिक, सामाजिक, तार्किक

(3) नायिका : गायिका, सेविका, लेखिका

(4) चुनाव : चढ़ाव, पड़ाव, तनाव

स्वाध्याय

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) कम्प्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए है?

उत्तर : कम्प्यूटर से बड़ी से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाईसफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कम्प्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है।

(2) समय और शक्ति की बचत कैसे होती है?

उत्तर : कम्प्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है।

(3) किन उपकरणों के माध्यम से संदेशाव्यवहार हो सकता है?

उत्तर : टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशाव्यवहार हो सकता है।

(4) हम धरती पर सुख-सुविधाएँ कैसे निर्माण करेंगे?

उत्तर : हम विज्ञान के नए-नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे।

(5) क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं?

उत्तर : हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ें तो दुनिया में यश पा सकते हैं।

(6) तुम्हें विज्ञान का कौन-सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है? क्यों?

उत्तर : हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यह तरह-तरह से हमारा मनोरंजन करता है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित काव्य-पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए :

(1) कम्प्यूटर की क्रान्ति आ गई इंटरनेट की परछाई,

अधर-अधर पर खुशियाली की गंगा-यमुना लहराई,

बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की !

                       जय जवान …..

उत्तर : कम्प्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख

दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्काने हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा-जमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे (पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा) दूने गर्व से बातें कर रहे है।

(2) चलें समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएँगे,

इस वसुधा पर स्वर्ण-सवेरा, निज प्रयास से लाएँगे,

फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की !

                                जय जवान…..

उत्तर : हम समय के साथ चलें तो ही दुनिया में यश पाएँगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएँगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए :

(उपकरण, मोबाइल, कम्प्यूटर, क्रांति, खुशियाली)

उत्तर :

(1) उपकरण : आजकल बिजली के उपकरण महँगे हो गए हैं।

(2) मोबाइल : मेरी दीदीने नया मोबाइल खरीदा है।

(3) कम्प्यूटर : मैं कम्प्यूटर पर खेल खेलता हूँ ।

(4) क्रांति : बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है।

(5) खुशियाली : नई गाड़ी आने पर घर में खुशियाली छा गई।

प्रश्न 4. चित्र देखकर वाक्य लिखिए :

Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 5 Swadhyay.
Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 5 Swadhyay.

उत्तर :

(1) लड़का पढ़ रहा है।

(2) मोर नाच रहा है।

(3) लड़की दौड़ रही है।

(4) लड़का पानी पी रहा है।

(5) लड़का स्नान कर रहा है।

(6) लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है।

(7) लड़का क्रिकेट खेल रहा है।

(8) धोबी कपड़े धो रहा है।

(9) लड़का बीमार लड़के को पहिएवाली कुर्सी पर बैठाकर ले जा रहा है।

(10) बालक सो रहा है।

(11) फेरीवाला शाक-सब्जी बेचने जा रहा है।

(12) लड़का पौधों को पानी दे रहा है।

Also Read :

ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 2 એકમ 6 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય