Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay (ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 1 એકમ 5 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય)

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay. ધોરણ 6 સેમ 1 હિન્દી વિષયના એકમ 5 નું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વાંચી અને લખી શકશો. ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 1 એકમ 5 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય.

कक्षा : 6

विषय : हिन्दी

एकम : 5. धरती को महकाएँ 

सत्र : प्रथम

अभ्यास

प्रश्न 1. इस काव्य को टेपरिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहीक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए।

उत्तर : कक्षा में टेपरिकॉर्डर पर यह काव्य सुनाया जाए और समूह बनाकर गान किया जाए।

प्रश्न 2. अंदाज अपना अपना :

(1) यदि सूरज न निकलता तो…

उत्तर : यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता। हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। सूर्यप्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामोनिशान न होता। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती।

(2) यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो….

उत्तर : यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरातफरी मच जाती। वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएँ और टहनियाँ टूट-टूटकर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता। सचमुच, यह एक विलक्षण दृश्य होता ।

(3) यदि दीपक बोलता तो…

उत्तर : यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होनेवाली अनेक दिलचस्प घटनाएँ हमें दीपक के मुँह से सुनने को मिलतीं।

(4) यदि पेड़-पौधे न होते तो…

उत्तर : पेड़-पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है। उनसे तरह-तरह के फूल-फल, जड़ी-बूटियाँ आदि मिलते हैं। पेड़-पौधों के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीजें न मिलतीं और दुनिया वीराने में बदल जाती।

प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) आपके आसपास में कौन-कौन-से फूल दिखाई देते हैं?

उत्तर : हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं।

(2) प्रकृति के तत्त्व कौन-कौन से हैं?

उत्तर : प्रकृति के पाँच तत्त्व हैं – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ।

(3) प्रकृति से हमें क्या-क्या मिलता है?

उत्तर : प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं । तरह-तरह के पेड़-पौधे और फल-फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं।

प्रश्न 4. जोड़ मिलाइए :

नाम = काम

(1) फूल = अच्छे-अच्छे काम करना

(2) सूरज = अँधेरा हरना

(3) दीपक = खुशबू देना

(4) मानव = गर्मी देना

उत्तर :

(1) फूल = खुशबू देना

(2) सूरज = गर्मी देना

(3) दीपक = अँधेरा हरना

(4) मानव = अच्छे-अच्छे काम करना

प्रश्न 5. (अ) नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए :

उत्तर :

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay

(1) पुष्प

समानार्थी = फूल

वाक्य : मुझे फूल पसंद हैं।

(2) रवि

समानार्थी = सूरज

वाक्य : हम सूरज को नमन करते हैं।

(3) भूमि

समानार्थी = धरती

वाक्य : यहाँ की धरती उपजाऊ है।

(4) मानव

समानार्थी = इंसान

वाक्य : इंसान अक्लमंद प्राणी है।

(5) दीया

समानार्थी = दीपक

वाक्य : रात में दीपक प्रकाश देता है।

प्रश्न 5. (ब) चित्र के आधार पाँच-छ: वाक्य लिखिए :

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay

उत्तर : सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है। शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं।

फूल तरह-तरह के होते हैं। इनके अलग-अलग रंग और खुशबू होती हैं। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है।

प्रश्न 6. नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, अपना, कुछ)

(1) तुम्हारा नाम…………..है?

उत्तर : क्या

(2) देखो तो………….इधर ही आ रहा है।

उत्तर : कोई

(3) खाने के लिए………..तो दे दो। बहुत भूख लगी है।

उत्तर : कुछ

(4) मैंने…………काम पूरा कर दिया है।

उत्तर : अपना

(5) ……………कहाँ जा रहे हैं?

उत्तर : आप

प्रश्न 7. ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए :

प्रमाण,  ग्रहण,  ट्रेन,  राजेन्द्र

सूक्ष्म,  ड्रामा,  श्रमिक,  कवयित्री

कार्यक्रम,  शृंगार,  शरतचंद्र,  श्रेष्ठ

उत्तर : ऊपर दिए गए शब्दों में संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है। इन्हें ध्यान से देखिए।

स्वाध्याय

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) फूलों से हमें क्या सीख मिलती है?

उत्तर : फूल हमेशा खुश रहते हैं। आँधी और वर्षा को वे हँसते-हँसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें। कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हँसते-हँसते सहन कर लें।

(2) सूरज की किरणें क्या करती है?

उत्तर : सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती हैं।

(3) दीपक जग को कैसे रोशन करता है?

उत्तर : दीपक अपने हृदय को जला-जलाकर जग को रोशन करता है।

(4) धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे?

उत्तर : धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े-कचरे को इधर-उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक-से-अधिक पेड़ लगाएँगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे।

(5) जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

उत्तर : जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दीन-हीन लोगों की सेवा करनी चाहिए।

प्रश्न 2. आपकी कल्पना में घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखिए :

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 5 Swadhyay

उत्तर :

(1) फूल = ताजगी, सुगंध, खुशी, कोमलता

(2) चाँद = चाँदनी, शीतलता, किरणे, आनंद

(3) धरती = सागर, जंगल, पर्वत, प्राणी

(4) वृक्ष = फूल, तना, डाल, पत्तियाँ

प्रश्न 3. समान प्रासवाले शब्द पढ़िए और बोलिए :

उदाहरण : मानवता, महानता, सज्जनता, समानता ।

लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई।

चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा।

प्रश्न 4. निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए :

उदाहरण :

लड़का = लड़के

वाक्य : पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं।

(1) पंखा = पंखे

वाक्य : हमारी कक्षा में दो पंखे हैं।

(2) आँख = आँखे

वाक्य : दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गईं।

(3) किताब = किताबें

वाक्य : मैंने कहानी की तीन किताबें खरीदीं ।

(4) पौधा = पौधे

वाक्य : हमने बाग में नए पौधे लगाए ।

(5) पेन्सिल = पेन्सिलें

वाक्य : ये सभी पेन्सिलें अच्छी हैं।

प्रश्न 5. काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए :

दीपक को देखो कैसे यह,

हरदम जलता रहता है।

अपना अंतर जला-जलाकर

रोशन जग को करता है।

आओ, हम भी इंसा बनकर

जग में अपना नाम कमाएँ।

अच्छे-सच्चे काम करें और,

सारी धरती को महकाएँ ।

उत्तर : दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहें लेकिन दुःखी लोगों का दुःख दूर कर उन्हें सुखी बनाएँ। ऐसा करनेवाले मानवों को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करनेवाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं।

Also Read :

ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 1 એકમ 6 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય