Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay (ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 1 એકમ 2 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય)

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay. ધોરણ 6 સેમ 1 હિન્દી વિષયના એકમ 2 નું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વાંચી અને લખી શકશો. ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 1 એકમ 2 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય.

कक्षा : 6

विषय : हिन्दी

एकम : 2. एक जगत, एक लोक  

सत्र : प्रथम

अभ्यास

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) ‘एक जगत, एक लोक’ ऐसा कवि ने क्यों कहा है?

उत्तर : यह संसार एक मानवलोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चाँदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्त्व हम सबके लिए एक हैं। इसलिए कवि ने ‘एक जगत, एक लोक’ कहा है।

(2) ‘एक रक्त’ का अर्थ समझाइए ।

उत्तर : मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्यजाति एक हैं। भले ही हमारे रूप-रंग भिन्न हों, पर भीतर से हम सब एक

(3) हमारा धर्म क्या होना चाहिए?

उत्तर : सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो – यही हमारा धर्म होना चाहिए।

(4) ‘हमारा जीवन एक सुख-दुःख की कहानी है’ – ऐसा कवि ने क्यों कहा है?

उत्तर : सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुःख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसीका सारा जीवन न सुखी होता है न दुःखी जीवन में बारी-बारी से सुख और दुःख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि ‘हमारा जीवन एक सुख-दुःख की कहानी है’।

प्रश्न 2. ऊंचे स्वर में पढिए :

सूर्य, सुख-दु:ख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाएँ, गूँज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराएँ, विश्वशान्ति

प्रश्न 3. उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होनेवाले शब्द बनाइए :

उदाहरण :

क = कौआ, कमल, कागज, कौशल

उत्तर :

(1) ग = गणेश, गमला, गज, गीत

(2) घ = घर, घड़ी, घंटा, घटना

(3) च = चरखा, चमचा, चरण, चटाई

(4) म = महल, मकान, मक्खन, मोर

प्रश्न 4. शब्द-सारणी :

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

उपर्युक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढ़कर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए :

उदाहरण :

बाइबिल = बाइबिल धर्मग्रंथ है।

उत्तर :

(1) महाभारत = महाभारत महाकाव्य है।

(2) पारसी = पारसी अग्नि की पूजा करते हैं।

(3) हिन्दू = हिन्दू मंदिर में जाते हैं।

(4) मस्जिद = मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं।

(5) मंदिर = यह राम का मंदिर है।

(6) अवेस्ता = अवेस्ता पारसियों का धर्मग्रंथ है।

(7) रामायण = रामायण हिन्दूओं का धर्मग्रंथ है।

(8) मुस्लिम = ईद मुस्लिम त्योहार है।

(9) साई = साई एक संत थे ।

(10) गुरुग्रंथसाहिब = गुरुग्रंथसाहिब सिक्खों का धर्मग्रंथ है।

(11) सीख = सीख गुरुद्वारा में जाते हैं।

स्वाध्याय

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) इस काव्य में प्रकृति के कौन-कौन से तत्त्व है?

उत्तर : इस काव्य में प्रकृत्ति के तत्त्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी हैं।

(2) काव्य का ऐसा शीर्षक ‘एक जगत, एक लोक’ क्यों रखा गया है?

उत्तर : पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुःख समान हैं। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक ‘एक जगत, एक लोक’ रखा गया है।

(3) आप इस काव्य को और कौन-कौन-से शीर्षक देना चाहेंगे?

उत्तर : हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे : ‘एक विश्व, एक धरा’ तथा ‘हम सब विश्वबंधु’ ।

(4) सभी नदियाँ अलग-अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि ‘एक ही पानी’?

उत्तर : सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग-अलग नदियों के पानी को ‘एक ही पानी’ कहते हैं।

प्रश्न 2. विलोम अर्थवाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए :

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

उदाहरण : पास x दूर

वाक्य : मेरे घर के पास मीना का घर है।

वाक्य : मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है।

उत्तर :

(1) शुभ x अशुभ

शुभ = विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है।

अशुभ = कल का दिन आपके लिए अशुभ था।

(2) चेतन x जड़

चेतन = वृक्षों में भी चेतन है।

जड़ = वनस्पति जड़ नहीं है।

(3) जीवन x मृत्यु

जीवन = औषधियाँ हमें जीवन देती हैं।

मृत्यु = औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती हैं।

(4) स्वामी x दास

स्वामी = ईश्वर सबका स्वामी है।

दास = वह किसी का दास नहीं है।

(5) प्रकाश x अंधकार

प्रकाश = सूर्य हमें प्रकाश देता है।

अंधकार = दीपक अंधकार का नाश करता है।

प्रश्न 3. उदाहरण के अनुसार समान प्रासवाले शब्द बनाकर लिखिए :

उदाहरण : आना = जाना

सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी, पढ़कर

(1) सुनकर = पढ़कर

(2)मेहरबान = बागबान

(3) सेठानी = जेठानी

प्रश्न 4. निम्नलिखित भाव दर्शानेवाली काव्य-पंक्तियाँ लिखिए :

(1) पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है।

उत्तर : एक तेज, एक हवा, एक ही पानी ।

(2) समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है।

उत्तर : हर्ष भरे गाएँ हम राग सुहाने

समता और ममता के गीत-तराने

प्रश्न 5. समानार्थी शब्द ढूँढ़कर घेरा बनाइए और लिखिए :

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

उत्तर :

(1) लोक = विश्व, दुनिया

(2) मान = सम्मान, प्रतिष्ठा

(3) निशान = चिह्न, संज्ञा

(4) हाथ = हस्त, पाणि

(5) अंबर = आकाश, आसमान, गगन

प्रश्न 6. प्रश्न 5 आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढ़े हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए :

उदाहरण : हाथ = पाणि

हाथ : ज्योतिषी ने सीता का हाथ देखा।

पाणि : लड़की के पाणि सुंदर हैं।

(1) विश्व, दुनिया

विश्व = सारा विश्व एक है।

दुनिया = दुनिया में बहुत-से देश हैं।

(2) सम्मान, प्रतिष्ठा

सम्मान = हम बड़ों का सम्मान करें।

प्रतिष्ठा = अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है।

(3) चिह्न, संज्ञा

चिह्न = यह किसी के पैर का चिह्न है।

संज्ञा = दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है।

(4) हस्त, पाणि

हस्त = हस्त की शोभा दान है।

पाणि = सीता ने पाणि से पानी पिया।

(5) आकाश, आसमान, गगन

आकाश = आकाश का कहीं अंत नहीं है।

आसमान = आसमान का रंग नीला है।

गगन = धीरे-धीरे गगन बादलों से छा गया।

प्रश्न 7. नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए :

उदाहरण : फूल = यह फूल सुंदर है।

Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

उत्तर :

(1) कमल = तालाब में कमल खिले हैं।

(2) सागर = सागर की शोभा दर्शनीय है।

(3) भारत = भारत विशाल देश है।

(4) हिमालय = हिमालय सबसे ऊँचा पर्वत है।

(5) आरती = मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है।

Also Read :

ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 1 એકમ 3 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય