Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay (ધોરણ 7 હિન્દી સેમ 1 એકમ 2 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય)

Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay. ધોરણ 7 સેમ 1 હિન્દી વિષયના એકમ 2 નું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વાંચી અને લખી શકશો. ધોરણ 7 હિન્દી સેમ 1 એકમ 2 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય.

कक्षा : 7

विषय : हिन्दी

एकम : 2. तब याद तुम्हारी आती है !

सत्र : प्रथम

अभ्यास

प्रश्न 1. प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए :

(1) सुबह होते ही क्या-क्या होता है?

उत्तर : सुबह होते ही चिड़ियाँ चहचहाती हैं। कलियाँ खिलने लगती हैं। खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं।

(2) मैदानों में हरियाली कब लहराती है?

उत्तर : मैदानों में हरियाली वर्षाऋतु में लहराती है।

(3) आपको प्रभु की याद कब आती है?

उत्तर : तारे, सूरज, चाँद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है।

(4) तुम सुबह में उठकर क्या-क्या देखते हो?

उत्तर : मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। कलियाँ खिल रही हैं। लोग अपने-अपने काम में लग रहे हैं। पाठशाला जानेवाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूधवाला घर-घर दूध और अखबारवाला घर-घर अखबार पहुँचा रहा है।

प्रश्न 2. चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए :

Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

उत्तर :

(1) चिड़िया उड़ रही है।

उत्तर : चिड़ियाँ उड़ रही हैं ।

(2) कली नहीं खिली है।

उत्तर : कलियाँ नहीं खिली हैं ।

(3) बूँद गिरती है।

उत्तर : बूँदें गिरती हैं ।

(4) दरवाजे खुले हैं।

उत्तर : दरवाजा खुला है।

(5) लड़कियाँ खेल रही हैं ।

उत्तर : लड़की खेल रही है।

प्रश्न 3. शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए :

Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

उत्तर :

(1) जल ही जीवन है।

(2) फूलों में रंग कौन भरता है?

(3) बादल में बिजली क्यों चमकती है?

प्रश्न 4. सबसे तेज कौन?

सात-सात छात्रों की टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए :

(1) रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक ।

उत्तर : अशोक, मयंक, मुकुल, रमेश, राकेश, विपुल, साहिल ।

(2) खेमचंद, चंपक, गोपाल, तनसुख, अनुराग, जयेश, कमल ।

उत्तर : अनुराग, कमल, खेमचंद, गोपाल, चंपक, जयेश, तनसुख ।

प्रश्न 5. नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ़कर तेजी से कौन बता सकता है?

(1) कूक (2) इरादा (3) तरुवर (4) मुग्ध (5) गुजारिश

उत्तर :

(1) कूक – कोयल की बोली

(2) इरादा – संकल्प

(3) तरुवर – श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष

(4) मुग्ध – मोहित

(5) गुजारिश – निवेदन

स्वाध्याय

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) चिड़ियाँ खुशी के गीत कब गाती हैं?

उत्तर : चिड़ियाँ बहुत सबेरे खुशी के गीत गाती हैं।

(2) सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं?

उत्तर : सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। रात का अँधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। कलियाँ खिलने लगती हैं। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है।

(3) पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है?

उत्तर : वर्षाऋतु में धरती को पानी मिलता है। वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है। सूखे पौधे हरे हो उठते हैं। पेड़ों को नया जीवन मिलता है। उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षाऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है।

(4) हरियाली कहाँ-कहाँ दिखाई देती है?

उत्तर : वर्षाऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है। खेतों में हरी फसलें लहलहाती हैं। हरे-भरे पेड़-पौधे झूम उठते हैं। बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है। सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षाऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित काव्य-पंक्तियों का भावार्थ लिखिए :

(1) कलियाँ दरवाजे खोल-खोल

जब दुनिया पर मुसकाती हैं।

उत्तर : सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती हैं। उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती हैं। वे मानो सोनेवालों पर मुसकाती हैं और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हँसो-मुस्काओ । आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ।

(2) जब छम-छम बूँदें गिरती हैं,

बिजली चम-चमकर जाती है।

उत्तर : वर्षाऋतु में बादल बरसने लगते हैं। तब पानी की बूँदें छम-छम की आवाज करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हों। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है।

प्रश्न 3. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूँढ़कर वाक्य में प्रयोग कीजिए :

(1) सुबह (2) खुशी (3) खुशबू (4) बहुत (5) मुसकाना

उदा : सुबह- प्रातःकाल

वाक्य : प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है।

Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

उत्तर :

(1) खुशी – आनंद

वाक्य : आज सैर में बड़ा आनंद आया ।

(2) खुशबू – सुगंध

वाक्य : मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है।

(3) बहुत – ज्यादा

वाक्य : आज ठंड ज्यादा है।

(4) मुसकाना – हँसना

वाक्य : जोकर को देखकर हँसना आता है।

प्रश्न 4. इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने-अपने डिब्बे में बैठाइए :

उत्तर :

Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay
Class 7 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay

Also Read :

ધોરણ 7 હિન્દી સેમ 1 એકમ 3 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય